របៀបដាក់Profile(Twitter)

ដើម្បីអោយមនុស្សគេស្គាល់តើយើងជានរណាមកពីណា នោះយើងត្រូវមាន

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថត​ រួមនឹងការពណ៏នាពីខ្លួនយើងផ្ទាល់។

តើយើងអាចធ្វើការដាក់Profileនៅក្នុងTwitterបានយ៉ាងដូចម្តេច?

យើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីការដាក់Profileនៅក្នុងTwitter ដោយយើង

ធ្វើការអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម:

 

 

  1. ចូលទៅកាន់Twitterរបស់យើង
  2. ចុចនៅត្រង់Me
  3. ចុចនៅលើពាក្យថាEdit Profile
  4. ចុចលើProfile រួចជ្រើសរើសពាក្យថា Upload Photo
  5. ធ្វើការជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយដែលយើងចង់បានពីកុំព្យូទ័ររបស់យើង
  6. ចុចលើពាក្យថាSave Changes ជាការស្រេច។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s