របៀបFollow(Twitter)

តើអ្វីទៅជាTwitter ហើយតើយើងអាចធ្វើការស្វែងរកមិត្តតាមរបៀបណា?

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបស្វែងរកមិត្តតាមនៅលើគេហទំាព័រTwitter ដោយយើងធ្វើការអនុវត្តដូចតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម:

This is how to add on twitter!

This is how to add on twitter!

  1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រTwitter(Account)
  2. នៅត្រង់ទំព័រដើម(Home)​ Who to follow?ចុចនៅលើពាក្យថាview allដើម្បីមើលអ្នកដែលយើងចង់addទំាងអស់។
  3. ចុចលើពាក្យថា followត្រង់ឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់allជាការស្រេច។

twitteradd១

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s