របៀបដាក់Visitorនៅក្នុងWordPress

ដោយសារមានការអភិវធឌ្ឍន៏ខាងប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើអោយមានការបង្កើតគេហទំព័រជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណែត។

WordPress ជាគេហទំព័រមួយដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែកចាយនូវពត៏មាន ឬ

ផលិតផលផ្សេងៗ។តើយើងអាចធ្វើការដាក់Facebook likeនៅក្នុងWordPress បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ដូច្នេះដើម្បីដាក់វា យើងត្រូវអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

this is how to put the visitor in WordPress

this is how to put the visitor in WordPress

  1. ចូលទៅកាន់Wordpressរបស់យើង
  2. បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់Appearanceជ្រើសរើសពាក្យថាwidgets
  3. ជ្រើសរើសពាក្យថា Text ចាប់ដាក់ទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ដូចជា Main Sidebar, First footer Sidebarជាដើម
  4. បំពេញឈ្មោះរបស់Visitor របស់យើង
  5. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ (http://flagcounter.com/) ដើម្បី រូចCopy URLរបស់visito
  6. ចុចលើពក្យថាGet YOUR FLAG COUNTER រូចបំពេញEmailរបស់យើង​ បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថាContinue
  7. នៅត្រង់Code for Website(HTML) យើងត្រូវCopy code នោះទំាងអស់ រួចចូលទៅកាន់Textរបស់យើងដើម្បីPate codeនោះ
  8. ចុចលើពាក្យថាSave ជាការស្រេច។
this is how to use flagcounter

this is how to use flagcounter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s