របៀបដាក់(Facebook like)នៅក្នុងWordPress

ដោយសារមានការអភិវធឌ្ឍន៏ខាងប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើអោយមានការបង្កើតគេហទំព័រជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណែត។

WordPress ជាគេហទំព័រមួយដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែកចាយនូវពត៏មាន ឬ

ផលិតផលផ្សេងៗ។តើយើងអាចធ្វើការដាក់Facebook likeនៅក្នុងWordPress បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ដូច្នេះដើម្បីដាក់វា យើងត្រូវអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

facebooklike

 

  1. ចូលទៅកាន់Wordpressរបស់យើង
  2. បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់Appearanceជ្រើសរើសពាក្យថាwidgets
  3. ជ្រើសរើសពាក្យថា Facebook Like Box ចាប់ដាក់ទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ដូចជា Main Sidebar, First footer Sidebarជាដើម
  4. បំពេញឈ្មោះរបស់Facebook Like របស់យើង
  5. ចូលទៅកាន់Page របស់Facebook likeរបស់យើង រូចCopy URL ទាំងអស់ដែលមាន
  6. past នៅក្នុងFacebook Page URL ចុចលើពាក្យថាSaveជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s