របៀបដាក់រូបភាពអោយមានចលនា(Background computer)

ដោយសារតែមានការការអភិវឌ្ឍន៏ខាងបច្ចេកទេសបានបង្កើតអោយមានភាពងារស្រួល

ដាល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដូចការសរសេរ ការគិតលេខជាដើម។ការរចនានិងការ

តុបតែងកុំព្យូរក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែរ។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដាក់រូបភាពអោយមានចលនាធ្វើជាBackground computer

ដោយយើងអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

 

  1. ម៉ៅស្តាំជ្រើសរើសពាក្យថាPersonalize
  2. ចុចលើពាក្យថាDestop Background
  3. សង្កត់លើCTRL ជ្រើសរើរូបភាពដែលយើងចង់បាន
  4. នៅត្រង់Change picture every:ធ្វើការកំណត់ពេលអោយរូបភាពផ្លាស់ប្តូរ
  5. ចុចលើពាក្យថាSave and Change ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s