របៀបផ្លាស់ប្តូរទំហំក្រដាស(word 2013)

ដោយសារបច្ចេកទេសមានភាពជឿនលឿនបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលក្នុងការ

ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកនៅតាមក្រុមហ៊ុន សិស្សានុសិស្សដែលប្រើកុំព្យូរដោយ

យើងមានកម្មវិធីword​។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីការប្តូរទំហំក្រដាស

តើយើងត្រូវអនុវត្តន៏យ៉ាងដូចម្តេច?

  1. ធ្វើការបើកកម្មវិធីword​របស់យើង
  2. ចូលទៅកាន់ PAGE LAYOUT ចុចនៅលើពាក្យថាSize
  3. ចុចនៅលើពាក្យថាMore page size…
  4. នៅត្រង់A4យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទំហំទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាន
  5. នៅត្រង់Apply to ជ្រើសរើសពាក្យថា This point forward
  6. ចុចOk ជាការស្រេច។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s