ការស្វែងរករូបភាពតាមរូវការ(ពណ៏)

ដោយសារប្រពន្ឋអ៊ីនធីណែតបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលនៅទូទាំងពិភពលោក

ទាំងការទាញយកdocumentsនិងរូបភាព។

តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយករូបភាបដោយតាមពណ៏ដែលយើងចង់បាន?

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការទាញរូបភាពតំរួវការដែលយើងត្រូវការ ដោយយើងអនុវត្តន៏  ដូចខាងក្រោម:

  1. ចូលទៅកាន់Google
  2. នៅត្រង់ប្រអប់Search នូវអ្វីដែលយើងចង់បាន
  3. នៅត្រង់setting ជ្រើសរើសយកពាក្យថា Advanced search
  4. នៅត្រង់(colors in image:)ជ្រើសរើសពណ៏ដែលយើងចង់បាន ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s