ការប្រើប្រាស់រូបភាពនៅលើ(Google)

ដោយសារប្រពន្ឋអ៊ីនធីណែតបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលនៅទូទាំងពិភពលោក

ទាំងការទាញយកdocumentsនិងរូបភាព។រូបភាពស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ឋសឹងតែមានម្ចាស់។

តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយករូបភាបដោយស្របច្បាប់និងគ្មានបញ្ហា?

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការទាញរូបភាពស្របច្បាប់ ដោយយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់Google
  2. នៅត្រង់ប្រអប់Search នូវអ្វីដែលយើងចង់បាន
  3. នៅត្រង់setting ជ្រើសរើសយកពាក្យថា Advanced search
  4. នៅត្រង់(usage rights)ជ្រើសរើសពាក្យថាnot filtered by licenseជាការស្រេច។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s