របៀបបង្កើត5gbfree.com

ដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឃន៏ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតអោយមានភាពងាយស្រួល

ក្នុងការរក្សាទុកDocumentនៅលើOnline។ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត

5gbfree.comដោយយើងអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

 1.  ចូលទៅកាន់វ៉េបសាយ5gbfree.com
 2. ចុចនៅលើពាក្យថាLog in
 3. ចុចនៅលើពាក្យថាCREATE ACCOUNT
 4. បំពេញតាមផ្ទាំងដែលយើងមាន
 • Full Name បំពេញឈ្មោះរបស់យើង
 • Email Address  បំពេញEmailរបស់យើង
 • Usernameបំពេញឈ្មោះដែលយើងត្រូវប្រើ
 •  Phoneបំពេញលេខទូរស័ព្ទដែលយើងមាន(ដាក់ក៏បាន មិនដាក់ក៏បាន)
 • Street Addressបំពេញឈ្មោះផ្លូវដែលយើងមាន
 • Address Line 2បំពេញដូចខាងលើដែរ
 • City បំពេញឈ្មោះទីក្រុងដែលយើងមានរស់នៅ
 • CityState/Province​បំពេញឈ្មោះផ្លូវទីក្រុង
 • Zip/Postal Codeបំពេញលេខកូដរបស់ប្រទេស(+888)
 • Type your countryបំពេញឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើង
 • tickលើប្រអប់ I have read and agree to the AUP
 • បំពេញប្រអប់វាអាចជាលេខឬអក្សរ រួមចុចលើCREATE YOUR ACCOUNT
 • ប្រសិនបើវាបានសំរេចនោះវានឹងបង្ហាញ Thank youហើយវានឹងផ្ញើរសារទៅ  ម៉ែលរបស់យើង ហើយយើងចុចនៅលើlinkនោះដើម្បីបញ្ចាក់ថាអ្នកពិតបានបង្កើតវាមែន។

​​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s