របៀបពង្រីកទំហំអក្សរ(notepad)

ចំពោះកម្មវិធីសរសេរកូដក៏ដូចជាការសរសេរអត្ថបទផ្សេងៗមានច្រើនកម្មវិធី ប៉ុន្តែកម្ម

notepadជាកម្មវិធីមួយដែលមានស្រាប់ចំពោះកម្មវីធីMicrosoft windowតែងម្តង ហើយ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនេះធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបពង្រីកទំហំអក្សរចំពោះកម្មវិធីនេះ។ដើម្បីធ្វើការ

ពង្រីកទំហំអក្សរពីធំទៅតូច ឬក៏ពីតូចនៅធំ​ យើងត្រូវអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

  1. បើកកម្មវិធីនោះ
  2. ចុចលើពាក្យថា Formatជ្រើសរើសពាក្យថា Font
  3. នៅត្រង់Size យើងជ្រើសរើសទំហំដែលយើងត្រូវការជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s