របៀបលុបCatagory (WordPress)

ការបង្កើតគេហទំព័រនៅលើប្រព័ន្ឋអ៊ីនធីណេតភាពទួលាយ។ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ

នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គេហទំព័រត្រូវធ្វើការ

រចនាវាអោយមានភាពទាក់ទាញពីសំណាក់អ្នកទស្សនា!!

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការលុបCatagory  (WordPress)

ដោយយើងធ្វើការអ្នកត្រូវអនុវត្តន៏ដូចតទៅ:

  1. ចូលទៅកាន់WordPressរបស់យើង
  2. នៅត្រង់ពាក្យថា Post ជ្រើសរើសពាក្យថាCatagories
  3. នោះយើងនឹងឃើញផ្ទាំងCatagoriesទាំងអស់ដែលមាន
  4. ចុចនៅលើពាក្យថាDeleteនៅលើCatagoryមួយណាដែលយើងលុបជាការស្រេច!!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s