របៀបUpload Documentចូលក្នុងGoogle drive

ដោយសារប្រព័ន្ឋអ៊ីធីណេតមានភាពរីកចំរើនដែលអាចជួយអភិវឌ្ឃន៏និងជួយការងារ

មនុស្ស។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបUpload Documentចូលក្នុងGoogle drive​ដែល

អាចជួយកាត់បន្ថយការផ្ទុកDocumentនៅលើកុំព្យូរ។ដូច្នេះដើម្បីUpload Documentចូលក្នុង

Google drive​យើងអរនុវត្តន៏ដូចតទៅ

  1. ចូលទៅកាន់Gmail
  2. ចុចនៅលើពាក្យថាAPPS រួចជ្រើសរើសពាក្យថាDrive
  3. នោះយើងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយនោះយើងចុចលើសញ្ញាព្រួញដែលមាន                ពាក្យថាUploadជាការស្រេច។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s