របៀបUnfriend(Facebook)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង  ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបUnfriend  នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់Facebook របស់យើង
  2. ចូលទៅកាន់Account Facebookរបស់អ្នកដែលយើងចង់Unfriend នោះ
  3. នៅត្រង់Friends ជ្រើសរើសពាក្យថា Unfriend ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s