របៀបបិទComment(Facebook)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង   ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបិទ comment   នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់Facebook របស់យើង
  2. នៅត្រង់ការPostរបស់យើងប្រសិនបើមានការComment ហើយយើងមិនចង់ឃើញ យើងត្រូវចុចនៅលើសញ្ញា Xដែលមានការបង្ហាញថា(Remove)ជាការស្រេច។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s