របៀបដាក់Proxyនៅលើbrowser(Chrome)

ដោយសារតែមានការប្រើអ៊ីនធីណេតនៅលើពិភពដែលអាចផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការងារ

និងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះនៅលើbrowser។ដូច្នោះការប្រើ

ប្រាស់Proxyវាជាផ្នែកមួយដែលអាចអោយយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធីណេតបានយ៉ាងងាយស្រូល។

ដូច្នោះតើយើងអាចធ្វើការដាក់វានៅលើbrowserដែលយើងប្រើប្រាស់បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដាក់វា ដោយយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

  1. បើកbrowser​
  2. ចុចនៅខាងស្តាំ(Customize and control Google Chrome)
  3. ចុចនៅលើពាក្យថាSettings
  4. ចុចនៅលើពាក្យថាShow advanced setting …..
  5. Change Proxy setting….
  6. ជ្រើសរើសពាក្យថា LAN setting
  7. tick លើពាក្យថា use a proxy server រួចបំពេញតាមផតដែលយើងមាន
  8. ចុចលើពាក្យថាOK ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s