របៀបបង្កើតPageនៅលើWordPress

ដោយសារតែមានភាពជឿនលឿនរបស់ប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតអោយមានភាព
ងាយស្រូលជាច្រើនក្នុងការបង្កើតវ៉េបសាយផ្ទាល់ខ្លូនសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយនូវផលិតផលឬ
ក៏ការបង្រៀនជាដើម។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតPageនៅក្នងWordpress  ដោយយើងធ្វើការ អនុវត្តដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់Wordpress របស់យើង
  2. នៅត្រង់ឈ្មោះរបស់វ៉េបសាយយើង ជ្រើសរើសយកពាក្យថាNew
  3. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសពាក្យថាPage ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s