របៀបsave RUL websiteនៅក្នុងbookmark(chrome)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតអោយមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះរួមនិងកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាច្រើន(browsers)។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការsave នៅក្នងbrowser Chrome ​ដោយយើង
អនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

  1. បើកBrowser Chrome
  2. ចូលទៅកាន់RUL ដែលយើងចង់ធ្វើការSave EX: Khmernowaday.blogspot.com
  3. ចុចនៅសញ្ញាផ្កាយឬពាក្យថាBookmark this page
  4. ចុចលើពាក្យថាDoneជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s