របៀបClear history(VLC)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានកម្មវិធីជាច្រើនសំរាប់         ធ្វើការ ចាក់បទចំរៀងក៏ដូចជាវិឌីអ៊ូ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពិរបៀបទាញា
យកfolderចំពោះកម្មវិធីVLCដោយប្រើshort ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើង(VLC)
  2. ចុចនៅលើសញ្ញាMedia
  3. ជ្រើសរើសពាក្យថាRecentl Media ចុចលើពាក្យថាClear ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s