របៀបប្តូរPasswordកុំព្យូទ័រ

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតអោយមានភាព
ស្រួលដល់ការធ្វើការងាររបស់មនុស្សសម័យថ្មី។កុំព្យូទ័រជាផ្នែកមួយដែលជួយ
សំរួលដល់ការងារដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនូវការប្តូរPassword
កុំព្យូទ័រដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម:

  1. ចូលទៅកាន់control panel
  2. ចុចលើពាក្យថាChange account type (Your account and family safety)
  3. ចុចលើពាក្យថា Local account administrator password protected
  4. ចុចលើពាក្យថាChange the password
  5. បំពេញតាមទម្រង់ដូចខាងក្រោម​
  • Current password(បំពេញPasswordចាស់)​​
  • New password(បំពេញPasswordថ្មី)​​
  • Confirm new password(បំពេញPasswordថ្មីម្តងទៀត)​​
  • Type a password hint(បំពេញពាក្យសំរាប់សំគាល់ពេលយើងវាយខុស)​​
  • ចុចលើេពាក្យថាChange password
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s