របៀបបើកកម្មវិធីwarmserver

កម្មវិធីwarmserverជាកម្មវិធីមួួយដែលអាចអោយយើងធ្វើការដោយមិនចាំបាច់internet
ដើម្បីធ្វើការបើកកម្មវិធីនេះយើងត្រូវអនុវត្តន៏ដូចតទៅ

  1. ចុចលើពាក្យថាstart
  2. វាយពាក្យថាstart warmserver
  3. ចុចលើវាជាការស្រេច។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s