របៀបបិទការpostដែលយើងមិនចង់ឃើញ

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបលុបPost   នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់Facebook របស់យើង
  2. ចុចនៅលើសញ្ញាtickត្រង់Home
  3. ជ្រើសរើសពាក្យថាI don’t want to see thisជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s