របៀបបង្កើតfolderនៅលើកុំព្យទ័រ

កុំព្យូទ័រជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយសំរួលការងាររបស់យើង ហើយគ្រប់ការងារទាំងអស់ត្រូវ
បានរក្សានៅក្នុងfolder ពីព្រោះថាវាបានបង្កើតអោយមានភាពងាយស្រូលក្នុងរកនិងកែប្រែ។
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបបង្កើតfolder ដោយយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

  1. ម៉ៅស្តាំនៅលើទំតាំងដែលយើងចង់បង្កើតនោះ
  2. រំកិលcursor​ យកពាក្យថាNew បន្ទាប់មកFolder
  3. ការប្រើប្រាស់Short cut ក្នុងការបង្កើតវាគឺSHIFT+CTRL+Nជាការស្រេច។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s