របៀបទាញយកPassword twitter

twitterជាផ្នែកមួយដែលអាចចែកចាយនូវពត៏មានផ្សេងដូចជា ការលក់ផលិតផល
ពត៏មានសង្គមបច្ចុប្បន្នជាដើម។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងធ្វើចែកចាយនូវការទាញយកនូវPassword
របស់twitterនៅពេលដែលយើងបាត់ឬក៏ភ្លេច ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

  1. ចូលទៅកាន់twitterដោយវាយលេខសំងាត់និងusername
  2. ចុចនៅត្រង់ពាក្យថាForgot password បំពេញទំរង់មួយក្នុងទំរង់ទាំងពីរ
  3. ចុចលើពាក្យថាSubmitនោះវានឹងផ្ញើរម៉ែលមួយទៅកាន់ម៉ែលរបស់យើង
  4. បើម៉ែលនិងចុចលើReset your Twitter password now នោះដើម្បីបំពេញPassword ថ្មីជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s