ការប្រើShort cut បិទកម្មវិធីVLC

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានកម្មវិធីជាច្រើនសំរាប់ធ្វើការ ចាក់បទចំរៀងក៏ដូចជាវិឌីអ៊ូ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពិរបៀបបិទកម្មវិធីVLCដោយប្រើshort ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម


  1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើង(VLC)
  2. ចុចនៅលើសញ្ញាMedia
  3. ជ្រើសរើសពាក្យថាQuit or CTRL+Qជាការស្រេច។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s