ការបង្កើតLabelនៅក្នុងGmail

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតអោយមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះដូចជាFacebook, Gmail ជាដើម។ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញរបៀបក្នុងការបង្កើតLabelនៅនៅក្នុងGmail
ដោយ​យើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម:

  1. ចូលទៅកាន់Gamil របស់យើង
  2. ខាងក្រោមនៃCompose យើងចុចនៅលើពាក្យថាMore
  3. ចុចលើពាក្យថាCreate a new labelនឹងបំពេញតាមទំរង់ដូចខាងក្រោម
  • please enter a new label name(បំពេញឈ្មោះLabelរបស់យើង)
  • Nest label under (បំពេញឈ្មោះlabelដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវាប្រសិនបើមាន)
  • ចុចលើពាក្យថាCreateជាការស្រេច។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s