របៀបផ្ញើរសារជាក្រុមនៅលើFacebook

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបផ្ញើរសារជាក្រុម
នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

Message group

  1. ចូលទៅកាន់Facebook របស់យើង
  2. នៅត្រង់ផ្នែកខាងស្តាំនិងក្រោមChat ខាងមុខប្រអប់Search យើងចុចនៅត្រង់នោះបន្ទាប់មកទៀតយើងមានsearch រកឈ្មោះមិត្តភ័ក្តដែលយើងចង់ផ្ញើរ
  3. នៅលើផ្ទាំងនៃការChatរបស់យើង​ យើងត្រូវជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដែលយើងចង់ផ្ញើរទៅកាន់ ជាការស្រេច។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s