របៀបតំឡើងANTDictionary2010

តើវចនានុក្រមមានភាពសំខាន់និងផ្តល់ភាពងាយដែរឬទេតើយើង
អាចធ្វើការប្រើប្រាស់និងតំឡើងវាយ៉ាងដូចម្តេច?ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ
បង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងតំឡើងវចនានុក្រម ANTDictionary2010។
ដើម្បីធ្វើការតំឡើងវចនានុក្រមនេះយើងត្រូវអនុវត្តនិ៏តាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម
ទី១

ចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងផ្ទូកFile ANTDictionary2010នោះ

ទី២ចុចនៅលើពាក្យថាsetup
ទី៣ចុចនៅពាក្យថា
yes
ទី៣ ធ្វើការរង់ចាំរហូតដល់វាពេញ
ទី៤ យើងចូលទៅកាន់Drive C => Program file
យើងចូលទៅកាន់folder ANTDictionary2010 រូចចុចម៉ៅស្តាំនៅលើពាក្យ
ANTDictionary2010 បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថាProperties ជ្រើសរើសពាក្យថា
Compatibility បន្ទាប់មកទៀតtick លើពាក្យថា Run this program as administrator។​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s