ជីវិតនិងការតស៊ូ

មនុស្សម្នាក់ៗកើតមកហើយតែងតែមានគោលបំណងរៀងៗខ្លួនទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកាលះទេស

បែបណាក៏ដោយ។ខាងក្រោមនេះជាជីវិតពិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានការតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់
គាត់។តើកុមាររូបនេះការតស៊ូយ៉ាងណាខ្លះសូមធ្វើការទស្សនាវីឌីអ៊ូមួយនេះ!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s