ដោយសារមានប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនងទើបមនុស្សអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នានិងផ្តល់ពត៏មានបានយ៉ាងងាយស្រួយដូចជា Facebook, Gmail, Hotmail, yahooជាដើម។ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនងផ្សេងៗមួយទៀតដែលមានភាពងាយស្រូលនិងងាយស្រូល

ក្នុងការបង្កើតដោយយើងចូលទៅកាន់វ៉េបសាយមួយដែលមានឈ្មោះថាaol.com រួចធ្វើការអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

First nameបំពេញឈ្មោះរបស់យើង

Last nameបំពេញឈ្មោះតារបស់យើង

Pick a user name យើងធ្វើការជ្រើសឈ្មោះសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់វា

Create a password (ធ្វើការបំពេញលេខសំងាត់ដែលយើងប្រើពេលចូល)

Confirm password (ធ្វើការបំពេញលេខសំងាត់ដែលយើងម្តងទៀត)

Date of birth (ជ្រើសរើសថ្ងៃខែឆ្នាំដែលយើងកើត)

Gender​ (ធ្វើការជ្រើសរើសភេទរបស់យើង)

Zip code ធ្វើការបំពេញលេខកូដផ្ទាល់របស់យើង

Set a security question(ជ្រើសរើសសំណួរក្នុងចំណោះសំណួរដែលមាន)

Mobile phoneយើងអាចបំពេញក៏បានឬក៏មិនបំពេញក៏បាន

Alternate email (ជ្រើសរើសម៉ែលដែលយើងយកមកធានា)

Image

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s