របៀបមើល password wifi ដែលបាន​ saved នៅក្នុងកំព្យូទ័រតាមរយះ​ cmd

ក្នុងអត្ថបទនេះ និងបង្ហាញអំពីរបៀប ពិនិត្យមើល password wifi ទាំងអស់ដែលយើង ធ្លាប់បានប្រើនៅក្នុ្ងង Computer ជាមួយ wifi គ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងធ្លាប់បាន Connected ។

cmd

របៀបធ្វើ

  •  ចុច (Start + R) រួចវាយពាក្យ cmd រួចចុច Enter
  • សរសេរពាក្យ netsh wlan show profiles បន្ទាប់មកយើងនិងឃើញផ្ទាំង មួយនេះ ដែលវាបានបង្ហាញយើង នូវគ្រប់​ wireless ទាំងអស់ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s